Onze Vader

 

Matt. 6:5-15

Staten Vertaling

Kanttekeningen

Nieuwe Bijbel Vertaling

     
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de ge- veinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woor- den, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Gij dan bidt aldus:
  En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huiche- laars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor be- lonen.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortpreve- len zoals de heidenen, die denken dat ze door hun over- vloed aan woorden verhoord zullen worden.
Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vůůr jullie het hem vragen.
Bid daarom als volgt:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk
in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons
dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
in de hemelen: Dat is, in de der- de hemel, 2 Cor. 12:2*, waar Hij zijn majesteit en heerlijkheid aller- meest openbaart: Ps. 103:19**.

geheiligd: Dat is, van ons met woorden en werken groot ge- maakt.

in den hemel: Namelijk van de heilige engelen, Ps. 103:20,21***, en van de zalige en volmaakte zielen; Hebr. 12:23****

dagelijks brood: nodig tot on- derhoud van ons leven voor de- ze dag, of ons bescheiden deel; Spreuk. 30:8*****
Versta onder brood alle nood- zakelijke levensbehoeften van het lichaam; Gen. 3:19
******.

Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd wor- den, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan wor- den op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben verge- ven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koning- schap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.
Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Maar indien gij den mensen hun misdaden niet ver- geeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
  Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstap- pen evenmin vergeven.

 

Lucas 11:1-4

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

   
En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij op- hield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt
:Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beŽindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Konink- rijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’

 

* 2 Cor. 12:2


** Ps. 103:19


*** Ps. 103:20,21


**** Hebr. 12:23


***** Spreuk. 30:8****** Gen. 3:19

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.


De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles.

Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt.

voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn


Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.


Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.

 

TERUG