G R U N N E N S . L A I D

 

 

Van Lauwerszee tot Dollard tou,

Van Drenthe tot aan 't Wad,

Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand

Rondom ain wond're stad.

Refrein

 

Doar broest de zee, doar hoelt de wind,

Doar soest 't aan diek en wad,

Moar rustig waarkt en wuilt het volk,

Het volk van Loug en Stad.

Refrein

 

Doar woont de dege degelkhaaid,

De wille vast as stoal,

Doar vuilt het haart, wat tonge sprekt,

In richt- en slichte toal.

 

Refrein:

Ain Pronkjewail in golden raand

Is Grunnen, Stad en Ommelaand;

Ain Pronkjewail in golden raand

Is Stad en Ommelaand!

 

Terug