H E T . F R I E S E . V O L K S L I E D

De âlde Friezen . . . . . . . . .. . . . .tekst: Eeltsje Halbertsma

 

Frysk bloed, tsjoch op! Wol nouris brûz je en siede

En bounz je troch ûs ieren om!

Flean op, wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,

It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it roun,

Dyn âlde eare, o Fryske groun!

 

Trochloftich folk fan dizze ‬de namme,

Wês jimmer op dy âl‬den great.

Bliuw ivich fan dy grize hege stamme

In grien, in krêftich duorjend leat.

Klink dan en daverje fier yn it roun,

Dyn âlde eare, o Fryske groun!

 

V E R T A L I N G:

Fries bloed kom op, wil bruisen en koken en door onze aderen bonzen.

Vlieg op, we zingen van het beste land van de aarde: het Friese land vol eer en roem.

Klink dan en daver ver in het rond: jouw oude eer, o Friese grond.

Doorluchtig volk van deze oude naam, wees altijd trots op je voorouders.

Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam een groene en krachtig bloeiende loot.

Klink dan en daver ver in het rond: jouw oude eer, o Friese grond.

 

Deze gezwollen taal, kenmerkend voor meer volksliederen, staat in het eerste en zevende couplet van het gedicht 'De âl‬de Friezen' van Eeltsje Halbertsma, een Friese schrijver en dichter, die van 1797-1858 leefde.

 

Terug